Mimoriadna výzva

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Mimoriadnu výzvu č. 1//2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

11

4.3 Vznik a prezentácia tvorby - tradičná kultúra

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 25.03.2019. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti 2019 nájdete v nasledovnom dokumente: 4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra (na stiahnutie)

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v Odporúčaniach pre žiadateľa.